I. Công thức

 • (+) Khẳng định
  S + am/is/are + going to + V_inf
  S = I -> am
  Ex: I am going to join the club.
  S = You/We/They -> are
  Ex: We are going to join the club.
  S = He/She/It -> is
  Ex: He is going to join the club.
 
 • (-) Phủ định
  S + am/is/are + not + going to + V_inf
  Trong đó:
  Am not = am not, is not = isn't, are not= aren't
  Ex: She is not going to go swimming this weekend. (Cuối tuần này cô ấy sẽ không đi bơi)
 
 • (?) Nghi vấn
  Am/is/are + S + going to + V_inf?
  Ex: Are you going to go to the party tonight? (Bạn sẽ tham gia bữa tiệc tối nay chứ?)
  → Yes, I am / No, I am not

I. Cách dùng thì tương lai gần

 • Diễn tả kế hoạch hay dự định về một việc sẽ thực hiện trong tương lai. Thường có các từ chỉ thời gian tương lai đi kèm.
  Ex: I am going to visit my uncle tomorrow.
  What are you going to do tonight?
 • Diễn tả một dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai do có căn cứ trên tình huống hiện tại.
  Ex: Look at those black clouds. It is going to rain.
  My nose is tickling. I think I’m going to sneeze.

III. Dấu hiệu nhận biết

 • In the future
 • Next year/ week/time
 • Soon
 • Tomorrow
 • In + thời gian

IV. Bài tập

Exercise: Put the correct form of the verbs:
1. "I am not going to do aerobics tomorrow morning."
"What ______ you_____________ (do)?"
2. My team (go) _____ on a picnic this weekend.
3. I (have) _____ my hair cut tomorrow because it’s too long.
4. My elder sister (buy) _____ a new shirt tonight because she has just got salary.
5. I feel terrible. I think I (be) _________ill.
6. I (see) _________ the movie “The Moon” this evening with my cousin at 9 o’clock tonight.
7. What_________ you _________ (do) after graduation?
8. They (sell) _____ their old house because they have just bought a new one.
9. Tomorrow, I (visit) _____ my mother-in-law in the hospital.
10. - Why have they demolished that building?
- They (build) _____ a new cultural center.

Đáp án

Exercise: Put the correct form of the verbs:
1. "I am not going to do aerobics tomorrow morning."
"What are you going to do?"
2. My team is going to go on a picnic this weekend.
3. I am going to have my hair cut tomorrow because it’s too long.
4. My elder sister is going to buy a new shirt tonight because she has just got salary.
5. I feel terrible. I think I am going to be ill.
6. I am going to see the movie “The Moon” with my cousin at 9 o’clock tonight.
7. What are you going to do after graduation?
8. They are going to sell their old house because they have just bought a new one.
9. Tomorrow, I am going to visit my mother-in-law in the hospital.
10. - Why have they demolished that building?
- They are going to build a new cultural center.

 

CÁC EM CÓ THỂ ÔN TẬP LẠI CÁC THÌ KHÁC TẠI ĐÂY NHÉ:

1. Hiện tại đơn bit.ly/ilec-htd
2. Hiện tại tiếp diễn bit.ly/ilec-httd
3. Hiện tại hoàn thành bit.ly/ilec-htht
4. Quá khứ đơn bit.ly/ilec-qkd
5. Quá khứ tiếp diễn bit.ly/ilec-qktd
6. Quá khứ hoàn thành bit.ly/ilec-qkht
7. Tương lai đơn bit.ly/ilec-tld
8. Tương lai tiếp diễn: bit.ly/ilec-tltd
9. Tương lai hoàn thành: bit.ly/ilec-tlht